Algemeen wedstrijdreglement Pieter van Aelst.

De vzw Handelaarsvereniging Pieter van Aelst organiseert regelmatig wedstrijden en acties via haar verschillende communicatiekanalen. Tenzij anders vermeld, geldt voor deze acties het algemeen wedstrijdreglement van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst.

1 Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst organiseert via haar website of andere communicatiekanalen (zoals Facebook en Twitter, gedrukte media, …). Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst. De eventuele aandacht voor dergelijke wedstrijden op de website van Pieter van Aelst impliceert niet dat onderhavige wedstrijdreglement van toepassing is.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

2 Deelnemingsvoorwaarden

2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van personeelsleden en bestuurders van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden ontzegd.

2.2. De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd aan de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts één lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend.

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst.

3 Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, zal een schiftingsvraag uitsluitsel geven. De deelnemer die de schiftingsvraag het dichtst benadert zal worden aangewezen tot winnaar. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar die deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde.

3.2. In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een profieltest, worden de winnaar(s) bepaald op basis van een schiftingsvraag. De deelnemer die de schiftingsvraag het dichtst benadert zal worden aangewezen tot winnaar. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar die deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde.

3.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst in functie van de door haar vooropgestelde objectieve, beoordelingscriteria, zoals opgesomd in haar bijzonder wedstrijdreglement.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst.

De deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

De vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

4 Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.2. De vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek, …) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.

4.4 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

4.5 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

5 Aansprakelijkheid van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst.

5.1. De vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. De vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 De vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).

5.4 Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. Bij onbereikbaarheid van de winnaar kan de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.5 Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.6. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst. Indien de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6 Persoonsgegevens

6.1 De persoonsgegevens die de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst over de deelnemers verzamelt, zullen worden opgenomen in het adressenbestand van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst met als doel de deelnemers van de wedstrijd te contacteren met betrekking tot het verdere verloop van de wedstrijd. Bij het opvragen en verwerken van persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand de persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst zal de persoonsgegevens niet meedelen aan derden.

Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst. Hij kan hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering richten aan handelaarsvereniging Pieter van Aelst. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de deelnemer.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst, alsook de website en online kanalen van eventuele mede-organisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een televisiereportage over de wedstrijd.

7 Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. De vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden – al dan niet online – van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst uit te sluiten. De vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

8 Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst te worden gelezen als verwijzend naar zowel de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst als de mede-organisator(en).

9 Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement volledig en alle beslissingen die handelaarsvereniging Pieter van Aelst in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst dit wedstrijdreglement ten allen tijde aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven wel gelden voor de op dat moment geldende wedstrijden. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de vzw handelaarsvereniging Pieter van Aelst en kan daar desgewenst worden afgedrukt.